Haut de la page

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Mol.
 2. Klachten of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geuit binnen de acht dagen na levering of facturering.
 3. De facturen worden, behoudens effectief tegenbewijs, vermoed te zijn verstuurd op hun facturatiedatum.
 4. De ontvangst van de factuur wordt vermoed, in zoverre dat de klant, geadresseerde van de factuur, de bewijslast draagt van het tegendeel.
 5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn en dit van rechtswege zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1142 B.W. Wij houden ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren. Indien de koper wissels accepteert en Ă©Ă©n der wissels niet op de vervaldag betaalt, dan worden de nog te betalen wissels ineens en onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 40,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten en de verwijlintresten, ten titel van een forfaitaire verhoging (art. 1147 – 1152 B.W.)
 7. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de koper. Kosten van een aangetekend schrijven, inclusief administratiekosten, worden aangerekend op de eerstvolgende factuur.
 8. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van Ă©Ă©n der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
 9. Voor leveringen kleiner dan 500,00 euro wordt een bedrag van 45,00 euro handling kosten aangerekend.
 10. Bij gebrek aan tijdig protest conform art. 2 van huidige factuurvoorwaarden worden factuur, alsmede huidige factuurvoorwaarden, geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
 11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Turnhoutse District, met inbegrip van het Vredegerecht te Arendonk, bevoegd.

Conditions de vente

 1. Nos factures sont payables au grand comptant Ă  Mol.
 2. Les rĂ©clamations doivent ĂȘtre faites par Ă©crit en indiquant la raison et ceci dans un dĂ©lai de huit jours aprĂšs livraison ou date de facture.
 3. Sauf avis contraire, les factures sont envoyĂ©es Ă  l’adresse de facturation.
 4. Les factures sont supposĂ©es ĂȘtre reçues par le destinataire sauf si celui-ci peut prouver le contraire.
 5. En cas de non-paiement d’une facture Ă  l’échĂ©ance, un intĂ©rĂȘt de retard de 1% par mois sera dĂ» de plein droit sans qu’une mise en demeure prĂ©alable soit nĂ©cessaire et cela en dĂ©rogation de l’article 1146 C.C.B. Nous nous rĂ©servons le droit d’exiger le paiement immĂ©diat d’autres factures, ainsi que d’annuler n’importe quel contrat ou ordre en cours. Si l’acheteur accepte des traites, le non-paiement d’une traite Ă  l’échĂ©ance entraĂźnera Ă©galement l’exigibilitĂ© immĂ©diate des traites non Ă©chues.
 6. En cas de non-paiement entier ou le non-paiement partiel du dĂ©biteur Ă  l’échĂ©ance dĂ» Ă  sa nĂ©gligence ou sa mauvaise foi, le montant de la facture sera augmentĂ© de 10 % avec un minimum de 40,00 euro, mĂȘme si des dĂ©lais de rĂ©pits ont Ă©tĂ© attribuĂ©s et ceci Ă  titre de dommages forfaitaires sans prĂ©judice de tous les frais et des intĂ©rĂȘts de retard et ceci Ă  titre d’une augmentation forfaitaire (art 1147-1152 C.C.B).
 7. Tous frais d’encaissement ainsi que les sommations judiciaires ou mĂȘme hors-judiciaire sont Ă  charge du client. Les frais d’une lettre recommandĂ©e, frais administratifs inclus, seront portĂ©s au compte lors de la prochaine facture.
 8. Le vendeur conserve la propriĂ©tĂ© des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intĂ©gralitĂ© du prix en principal et accessoires. En cas de revente le vendeur conserve Ă©galement la possibilitĂ© de revendiquer le prix des biens dĂ©tenus par le sous-acquĂ©reur. La rĂ©serve de propriĂ©tĂ© est reportĂ©e sur le prix de revente. DĂšs la livraison, les risques de toute nature y compris de cas fortuit et de force majeure, et la garde, sont transfĂ©rĂ©s Ă  l’acheteur. Le dĂ©faut de paiement de l’une quelconque des Ă©chĂ©ances peut entraĂźner la revendication des biens.
 9. Pour les livraisons de moins de 500,00 euro un montant de 45,00 euro sera facturé.
 10. A dĂ©faut de protestation, conformĂ©ment Ă  l’article 2, les prĂ©sentes conditions de paiement sont acceptĂ©es par l’acheteur.
 11. En cas de litige, seuls les tribunaux de Turnhout sont compétents, y compris la Justice de Paix de Arendonk.

General sales conditions

 1. Our invoices are payable in cash in Mol.
 2. Complaints or objections must be expressed in writing through a registered and motivated letter within eight days after delivery or invoicing.
 3. Invoices are presumed having been sent to the invoicing address until proven otherwise.
 4. The reception of an invoice is presumed insofar that is up to the customer, the invoice’s addressee, to prove the opposite.
 5. Upon the non-payment on the date of maturity, the invoice amount will be raised by post-maturity interests at the rate of 1% per month and such legally and without prior notification, the latter contrary to the provisions of article 1142 of the Belgian Civil Code. We reserve the right to demand the immediate payment of every outstanding claim onto the debtor and to annul every order or ongoing contract. If the Purchaser accepts bills of exchange and one of them remains unpaid on the date of maturity, the bills of exchange still to be paid will become automatically and immediately due.
 6. Upon the whole or partial non-payment of a debt on the date of maturity without due cause, the debt balance will, after prior notice to no avail, be raised by 10% with a minimum of 40,00 euro, even if a delay is granted, such by way of a fixed compensation for damage without prejudice to additional costs and post-maturity interests, if any (article 1147 – 1152 of the Belgian Civil Code).
 7. All collection costs, including court and out-of-court notices, are at the Purchaser’s expense. Costs for registered letters, including the corresponding administrative costs, will be charged on the next invoice.
 8. The title to the goods shall pass to the Purchaser only when the Seller has received full payment for all goods supplied (and all services rendered) at any time by the Seller to the Purchaser. The Purchaser shall permit employees or agents of the Seller to enter the Purchaser’s premises and take repossession of the goods at any time prior thereto. As long as payment has not been effected, the Purchaser cannot sell, pledge or offer goods as guarantee or collateral security. Should the goods (or any of them) be converted into a new product, whether or not such conversion involves the admixture of any other goods or substances whatsoever and in whatever proportions, the conversion shall be deemed to have been effected on behalf of the Seller and the Seller shall have the full legal and beneficial title to the new products, but without accepting any liability whatsoever in respect of such converted goods in relation to any third party, and the Purchaser hereby indemnifies the Seller in relation thereto. Upon the non-payment on the date of maturity and upon such request the Purchaser must return forthwith to the Seller all merchandise still unpaid for.
 9. For deliveries below 500,00 Euro a sum of 45.00 Euro is charged for handling costs.
 10. For lack of timely protest in accordance with article 2 of the present invoicing conditions, the invoice as well as the present invoicing conditions are considered as tacitly accepted.
 11. Upon any dispute, only the courts of the district of Turnhout, including the Magistrates Court in Arendonk, will be competent.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

 1. Unsere Rechnungen sind bar in Mol zahlbar.
 2. Reklamationen oder Beschwerden mĂŒssen innerhalb von acht Tagen nach Lieferung oder Rechnungsstellung schriftlich, eingeschrieben und begrĂŒndet eingehen.
 3. Es wird davon ausgegangen, dass die Rechnungen, unter Vorbehalt eines effektiven gegenteiligen Beweises, am Tag ihres Rechnungsdatums versandt worden sind.
 4. Es wird davon ausgegangen, dass die Rechnung eingegangen ist, sodass der Kunde, der EmpfÀnger der Rechnung, das Gegenteil beweisen muss.
 5. Im Fall einer Nichtzahlung am Verfalltag werden von Rechts wegen Verzugszinsen in Höhe von 1 % pro Monat auf den Rechnungsbetrag fĂ€llig, ohne dass in Abweichung von den Vorschriften von Art. 1142 des BĂŒrgerlichen Gesetzbuchs eine vorhergehende Mahnung erfolgen muss. Wir behalten uns das Recht vor, die unmittelbare Bezahlung von jeder offenen Forderung gegenĂŒber dem Debitor zu fordern und jeden Auftrag oder laufenden Vertrag zu stornieren. Wenn der KĂ€ufer Wechsel akzeptiert und einen der Wechsel am Verfalltag nicht bezahlt, werden die noch zu zahlenden Wechsel auf einmal und sofort fĂ€llig.
 6. Falls die Schulden am Verfalltag ohne ernsthafte GrĂŒnde insgesamt oder teilweise nicht gezahlt werden, wird der Schuldsaldo nach vergeblicher Mahnung als pauschale EntschĂ€digung unbeschadet aller Kosten und Verzugszinsen zur pauschalen Erhöhung (Art. 1147 – 1152 B.G.) um 10 % mit einem Mindestbetrag von 40,00 Euro erhöht, auch wenn die Respektfristen eingehalten worden sind.
 7. Alle Einziehungskosten, einschließlich der gerichtlichen und außergerichtlichen Mahnungen trĂ€gt der KĂ€ufer. Kosten eines Einschreibebriefs, inklusive BearbeitungsgebĂŒhren, werden auf der darauf folgenden Rechnung verrechnet.
 8. Bis zur vollen Bezahlung sĂ€mtlicher, auch der zukĂŒnftigen Forderungen des VerkĂ€ufers gegen den KĂ€ufer, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch der Saldoforderung aus laufender Rechnung, sowie bis zur Einlösung der dafĂŒr ausgestellten Wechsel und Schecks, bleibt die Ware Eigentum des VerkĂ€ufers. Ein Eigentumserwerb des KĂ€ufers gem. § 950 BGB im Falle der Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen durch den KĂ€ufer fĂŒr den VerkĂ€ufer. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem VerkĂ€ufer gehörenden Waren durch den KĂ€ufer steht dem VerkĂ€ufer das Miteigentum an der neuen Sache zu im VerhĂ€ltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen verarbeiteten Waren. Erwirbt im Falle der Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren der KĂ€ufer das Alleineigentum nach §§ 947 Abs.2, 948 BGB, wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentumsrecht des KĂ€ufers an der einheitlichen Sache bzw. an dem vermischten Bestand im VerhĂ€ltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen enthaltenen Waren auf den VerkĂ€ufer ĂŒbergeht und dass der KĂ€ufer diese Sachen unentgeltlich fĂŒr den VerkĂ€ufer verwahrt. FĂŒr die aus der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstehenden Sachen gilt ansonsten das gleiche wie bei Vorbehaltsware. Sie gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der KĂ€ufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen seines ordnungsgemĂ€ĂŸen GeschĂ€ftsbetriebs verĂ€ußern. Er ist zur WeiterverĂ€ußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermĂ€chtigt, dass die Forderungen aus der WeiterverĂ€ußerung, wie nachfolgend vorgesehen, auf den VerkĂ€ufer ĂŒbergehen. Zu anderen VerfĂŒgungen ĂŒber die Vorbehaltsware ist der KĂ€ufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er die Vorbehaltsware nicht verpfĂ€nden oder zur Sicherheit ĂŒbereignen. Die Forderungen des KĂ€ufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den VerkĂ€ufer abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird. Wird die Vorbehaltsware vom KĂ€ufer zusammen mit anderen, nicht dem VerkĂ€ufer gehörenden Waren verkauft oder wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit dem VerkĂ€ufer nicht gehörenden Waren verkauft, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Rechnungswerts der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrags oder Teil des Kaufgegenstands ist. Wird die Vorbehaltsware vom KĂ€ufer zur ErfĂŒllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrags verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im Voraus an den VerkĂ€ufer abgetreten, wie es in Absatz 5 und 6 bestimmt ist. PfĂ€ndungen und andere Eingriffe Dritter, durch welche die auf dem Eigentumsvorbehalt beruhenden Rechte des VerkĂ€ufers beeintrĂ€chtigt werden, hat der KĂ€ufer dem VerkĂ€ufer unverzĂŒglich mitzuteilen. Der KĂ€ufer hat die Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und dies dem VerkĂ€ufer auf Verlangen nachzuweisen. Der KĂ€ufer tritt seine eventuellen VersicherungsansprĂŒche wegen BeschĂ€digung, Zerstörung oder Diebstahls der Vorbehaltsware bereits jetzt an den VerkĂ€ufer ab, allerdings im Falle der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung mit fremder Ware nur in Höhe des Eigentumsanteils des VerkĂ€ufers an der Vorbehaltsware. Der KĂ€ufer ist ermĂ€chtigt, die abgetretenen Forderungen bis auf jederzeitigen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist er nicht befugt. Der VerkĂ€ufer wird von dem Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen, solange der KĂ€ufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemĂ€ĂŸ nachkommt. Auf Verlangen des VerkĂ€ufers hat der KĂ€ufer seine Abnehmer von der Abtretung an den VerkĂ€ufer zu unterrichten und dem VerkĂ€ufer die zur Einziehung der Forderungen erforderlichen AuskĂŒnfte und Unterlagen zu geben. Die Berechtigung des KĂ€ufers zur Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder VerĂ€ußerung von Vorbehaltsware sowie die ErmĂ€chtigung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlöschen in jedem Fall mit der Zahlungseinstellung des KĂ€ufers. Der VerkĂ€ufer verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des KĂ€ufers insoweit freizugeben, wie ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % ĂŒbersteigt. Es bleibt der Wahl des VerkĂ€ufers vorbehalten, welche Sicherheiten er freigeben will. Soweit die vorstehenden Bedingungen ĂŒber den Eigentumsvorbehalt mit den ĂŒbrigen GeschĂ€ftsbedingungen des VerkĂ€ufers nicht in Einklang stehen, gelten ausschließlich die vorstehenden Bedingungen. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen nichtig sein, wird die GĂŒltigkeit der ĂŒbrigen Bestimmungen hiervon nicht berĂŒhrt.
 9. FĂŒr Lieferungen unter 500,00 Euro wird eine BearbeitungsgebĂŒhr in Höhe von 45,00 Euro berechnet.
 10. Wenn sie gemĂ€ĂŸ Art. 2 der aktuellen Rechnungsbedingungen nicht rechtzeitig reklamiert worden sind, wird davon ausgegangen, dass die Rechnung, sowie die aktuellen Rechnungsbedingungen, stillschweigend angenommen worden sind.
 11. Im Fall einer Anfechtung sind ausschließlich die Gerichte des Turnhouter Bezirks, einschließlich des Amtsgerichts in Arendonk, zustĂ€ndig.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Mol.
 2. Klachten of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geuit binnen de acht dagen na levering of facturering.
 3. De facturen worden, behoudens effectief tegenbewijs, vermoed te zijn verstuurd op hun facturatiedatum.
 4. De ontvangst van de factuur wordt vermoed, in zoverre dat de klant, geadresseerde van de factuur, de bewijslast draagt van het tegendeel.
 5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn en dit van rechtswege zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1142 B.W. Wij houden ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren. Indien de koper wissels accepteert en Ă©Ă©n der wissels niet op de vervaldag betaalt, dan worden de nog te betalen wissels ineens en onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 40,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten en de verwijlintresten, ten titel van een forfaitaire verhoging (art. 1147 – 1152 B.W.)
 7. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de koper. Kosten van een aangetekend schrijven, inclusief administratiekosten, worden aangerekend op de eerstvolgende factuur.
 8. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van Ă©Ă©n der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
 9. Voor leveringen kleiner dan 500,00 euro wordt een bedrag van 45,00 euro handling kosten aangerekend.
 10. Bij gebrek aan tijdig protest conform art. 2 van huidige factuurvoorwaarden worden factuur, alsmede huidige factuurvoorwaarden, geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
 11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Turnhoutse District, met inbegrip van het Vredegerecht te Arendonk, bevoegd.

Conditions de vente

 1. Nos factures sont payables au grand comptant Ă  Mol.
 2. Les rĂ©clamations doivent ĂȘtre faites par Ă©crit en indiquant la raison et ceci dans un dĂ©lai de huit jours aprĂšs livraison ou date de facture.
 3. Sauf avis contraire, les factures sont envoyĂ©es Ă  l’adresse de facturation.
 4. Les factures sont supposĂ©es ĂȘtre reçues par le destinataire sauf si celui-ci peut prouver le contraire.
 5. En cas de non-paiement d’une facture Ă  l’échĂ©ance, un intĂ©rĂȘt de retard de 1% par mois sera dĂ» de plein droit sans qu’une mise en demeure prĂ©alable soit nĂ©cessaire et cela en dĂ©rogation de l’article 1146 C.C.B. Nous nous rĂ©servons le droit d’exiger le paiement immĂ©diat d’autres factures, ainsi que d’annuler n’importe quel contrat ou ordre en cours. Si l’acheteur accepte des traites, le non-paiement d’une traite Ă  l’échĂ©ance entraĂźnera Ă©galement l’exigibilitĂ© immĂ©diate des traites non Ă©chues.
 6. En cas de non-paiement entier ou le non-paiement partiel du dĂ©biteur Ă  l’échĂ©ance dĂ» Ă  sa nĂ©gligence ou sa mauvaise foi, le montant de la facture sera augmentĂ© de 10 % avec un minimum de 40,00 euro, mĂȘme si des dĂ©lais de rĂ©pits ont Ă©tĂ© attribuĂ©s et ceci Ă  titre de dommages forfaitaires sans prĂ©judice de tous les frais et des intĂ©rĂȘts de retard et ceci Ă  titre d’une augmentation forfaitaire (art 1147-1152 C.C.B).
 7. Tous frais d’encaissement ainsi que les sommations judiciaires ou mĂȘme hors-judiciaire sont Ă  charge du client. Les frais d’une lettre recommandĂ©e, frais administratifs inclus, seront portĂ©s au compte lors de la prochaine facture.
 8. Le vendeur conserve la propriĂ©tĂ© des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intĂ©gralitĂ© du prix en principal et accessoires. En cas de revente le vendeur conserve Ă©galement la possibilitĂ© de revendiquer le prix des biens dĂ©tenus par le sous-acquĂ©reur. La rĂ©serve de propriĂ©tĂ© est reportĂ©e sur le prix de revente. DĂšs la livraison, les risques de toute nature y compris de cas fortuit et de force majeure, et la garde, sont transfĂ©rĂ©s Ă  l’acheteur. Le dĂ©faut de paiement de l’une quelconque des Ă©chĂ©ances peut entraĂźner la revendication des biens.
 9. Pour les livraisons de moins de 500,00 euro un montant de 45,00 euro sera facturé.
 10. A dĂ©faut de protestation, conformĂ©ment Ă  l’article 2, les prĂ©sentes conditions de paiement sont acceptĂ©es par l’acheteur.
 11. En cas de litige, seuls les tribunaux de Turnhout sont compétents, y compris la Justice de Paix de Arendonk.

General sales conditions

 1. Our invoices are payable in cash in Mol.
 2. Complaints or objections must be expressed in writing through a registered and motivated letter within eight days after delivery or invoicing.
 3. Invoices are presumed having been sent to the invoicing address until proven otherwise.
 4. The reception of an invoice is presumed insofar that is up to the customer, the invoice’s addressee, to prove the opposite.
 5. Upon the non-payment on the date of maturity, the invoice amount will be raised by post-maturity interests at the rate of 1% per month and such legally and without prior notification, the latter contrary to the provisions of article 1142 of the Belgian Civil Code. We reserve the right to demand the immediate payment of every outstanding claim onto the debtor and to annul every order or ongoing contract. If the Purchaser accepts bills of exchange and one of them remains unpaid on the date of maturity, the bills of exchange still to be paid will become automatically and immediately due.
 6. Upon the whole or partial non-payment of a debt on the date of maturity without due cause, the debt balance will, after prior notice to no avail, be raised by 10% with a minimum of 40,00 euro, even if a delay is granted, such by way of a fixed compensation for damage without prejudice to additional costs and post-maturity interests, if any (article 1147 – 1152 of the Belgian Civil Code).
 7. All collection costs, including court and out-of-court notices, are at the Purchaser’s expense. Costs for registered letters, including the corresponding administrative costs, will be charged on the next invoice.
 8. The title to the goods shall pass to the Purchaser only when the Seller has received full payment for all goods supplied (and all services rendered) at any time by the Seller to the Purchaser. The Purchaser shall permit employees or agents of the Seller to enter the Purchaser’s premises and take repossession of the goods at any time prior thereto. As long as payment has not been effected, the Purchaser cannot sell, pledge or offer goods as guarantee or collateral security. Should the goods (or any of them) be converted into a new product, whether or not such conversion involves the admixture of any other goods or substances whatsoever and in whatever proportions, the conversion shall be deemed to have been effected on behalf of the Seller and the Seller shall have the full legal and beneficial title to the new products, but without accepting any liability whatsoever in respect of such converted goods in relation to any third party, and the Purchaser hereby indemnifies the Seller in relation thereto. Upon the non-payment on the date of maturity and upon such request the Purchaser must return forthwith to the Seller all merchandise still unpaid for.
 9. For deliveries below 500,00 Euro a sum of 45.00 Euro is charged for handling costs.
 10. For lack of timely protest in accordance with article 2 of the present invoicing conditions, the invoice as well as the present invoicing conditions are considered as tacitly accepted.
 11. Upon any dispute, only the courts of the district of Turnhout, including the Magistrates Court in Arendonk, will be competent.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

 1. Unsere Rechnungen sind bar in Mol zahlbar.
 2. Reklamationen oder Beschwerden mĂŒssen innerhalb von acht Tagen nach Lieferung oder Rechnungsstellung schriftlich, eingeschrieben und begrĂŒndet eingehen.
 3. Es wird davon ausgegangen, dass die Rechnungen, unter Vorbehalt eines effektiven gegenteiligen Beweises, am Tag ihres Rechnungsdatums versandt worden sind.
 4. Es wird davon ausgegangen, dass die Rechnung eingegangen ist, sodass der Kunde, der EmpfÀnger der Rechnung, das Gegenteil beweisen muss.
 5. Im Fall einer Nichtzahlung am Verfalltag werden von Rechts wegen Verzugszinsen in Höhe von 1 % pro Monat auf den Rechnungsbetrag fĂ€llig, ohne dass in Abweichung von den Vorschriften von Art. 1142 des BĂŒrgerlichen Gesetzbuchs eine vorhergehende Mahnung erfolgen muss. Wir behalten uns das Recht vor, die unmittelbare Bezahlung von jeder offenen Forderung gegenĂŒber dem Debitor zu fordern und jeden Auftrag oder laufenden Vertrag zu stornieren. Wenn der KĂ€ufer Wechsel akzeptiert und einen der Wechsel am Verfalltag nicht bezahlt, werden die noch zu zahlenden Wechsel auf einmal und sofort fĂ€llig.
 6. Falls die Schulden am Verfalltag ohne ernsthafte GrĂŒnde insgesamt oder teilweise nicht gezahlt werden, wird der Schuldsaldo nach vergeblicher Mahnung als pauschale EntschĂ€digung unbeschadet aller Kosten und Verzugszinsen zur pauschalen Erhöhung (Art. 1147 – 1152 B.G.) um 10 % mit einem Mindestbetrag von 40,00 Euro erhöht, auch wenn die Respektfristen eingehalten worden sind.
 7. Alle Einziehungskosten, einschließlich der gerichtlichen und außergerichtlichen Mahnungen trĂ€gt der KĂ€ufer. Kosten eines Einschreibebriefs, inklusive BearbeitungsgebĂŒhren, werden auf der darauf folgenden Rechnung verrechnet.
 8. Bis zur vollen Bezahlung sĂ€mtlicher, auch der zukĂŒnftigen Forderungen des VerkĂ€ufers gegen den KĂ€ufer, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch der Saldoforderung aus laufender Rechnung, sowie bis zur Einlösung der dafĂŒr ausgestellten Wechsel und Schecks, bleibt die Ware Eigentum des VerkĂ€ufers. Ein Eigentumserwerb des KĂ€ufers gem. § 950 BGB im Falle der Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen durch den KĂ€ufer fĂŒr den VerkĂ€ufer. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem VerkĂ€ufer gehörenden Waren durch den KĂ€ufer steht dem VerkĂ€ufer das Miteigentum an der neuen Sache zu im VerhĂ€ltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen verarbeiteten Waren. Erwirbt im Falle der Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren der KĂ€ufer das Alleineigentum nach §§ 947 Abs.2, 948 BGB, wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentumsrecht des KĂ€ufers an der einheitlichen Sache bzw. an dem vermischten Bestand im VerhĂ€ltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen enthaltenen Waren auf den VerkĂ€ufer ĂŒbergeht und dass der KĂ€ufer diese Sachen unentgeltlich fĂŒr den VerkĂ€ufer verwahrt. FĂŒr die aus der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstehenden Sachen gilt ansonsten das gleiche wie bei Vorbehaltsware. Sie gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der KĂ€ufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen seines ordnungsgemĂ€ĂŸen GeschĂ€ftsbetriebs verĂ€ußern. Er ist zur WeiterverĂ€ußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermĂ€chtigt, dass die Forderungen aus der WeiterverĂ€ußerung, wie nachfolgend vorgesehen, auf den VerkĂ€ufer ĂŒbergehen. Zu anderen VerfĂŒgungen ĂŒber die Vorbehaltsware ist der KĂ€ufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er die Vorbehaltsware nicht verpfĂ€nden oder zur Sicherheit ĂŒbereignen. Die Forderungen des KĂ€ufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den VerkĂ€ufer abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird. Wird die Vorbehaltsware vom KĂ€ufer zusammen mit anderen, nicht dem VerkĂ€ufer gehörenden Waren verkauft oder wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit dem VerkĂ€ufer nicht gehörenden Waren verkauft, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Rechnungswerts der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrags oder Teil des Kaufgegenstands ist. Wird die Vorbehaltsware vom KĂ€ufer zur ErfĂŒllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrags verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im Voraus an den VerkĂ€ufer abgetreten, wie es in Absatz 5 und 6 bestimmt ist. PfĂ€ndungen und andere Eingriffe Dritter, durch welche die auf dem Eigentumsvorbehalt beruhenden Rechte des VerkĂ€ufers beeintrĂ€chtigt werden, hat der KĂ€ufer dem VerkĂ€ufer unverzĂŒglich mitzuteilen. Der KĂ€ufer hat die Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und dies dem VerkĂ€ufer auf Verlangen nachzuweisen. Der KĂ€ufer tritt seine eventuellen VersicherungsansprĂŒche wegen BeschĂ€digung, Zerstörung oder Diebstahls der Vorbehaltsware bereits jetzt an den VerkĂ€ufer ab, allerdings im Falle der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung mit fremder Ware nur in Höhe des Eigentumsanteils des VerkĂ€ufers an der Vorbehaltsware. Der KĂ€ufer ist ermĂ€chtigt, die abgetretenen Forderungen bis auf jederzeitigen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist er nicht befugt. Der VerkĂ€ufer wird von dem Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen, solange der KĂ€ufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemĂ€ĂŸ nachkommt. Auf Verlangen des VerkĂ€ufers hat der KĂ€ufer seine Abnehmer von der Abtretung an den VerkĂ€ufer zu unterrichten und dem VerkĂ€ufer die zur Einziehung der Forderungen erforderlichen AuskĂŒnfte und Unterlagen zu geben. Die Berechtigung des KĂ€ufers zur Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder VerĂ€ußerung von Vorbehaltsware sowie die ErmĂ€chtigung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlöschen in jedem Fall mit der Zahlungseinstellung des KĂ€ufers. Der VerkĂ€ufer verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des KĂ€ufers insoweit freizugeben, wie ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % ĂŒbersteigt. Es bleibt der Wahl des VerkĂ€ufers vorbehalten, welche Sicherheiten er freigeben will. Soweit die vorstehenden Bedingungen ĂŒber den Eigentumsvorbehalt mit den ĂŒbrigen GeschĂ€ftsbedingungen des VerkĂ€ufers nicht in Einklang stehen, gelten ausschließlich die vorstehenden Bedingungen. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen nichtig sein, wird die GĂŒltigkeit der ĂŒbrigen Bestimmungen hiervon nicht berĂŒhrt.
 9. FĂŒr Lieferungen unter 500,00 Euro wird eine BearbeitungsgebĂŒhr in Höhe von 45,00 Euro berechnet.
 10. Wenn sie gemĂ€ĂŸ Art. 2 der aktuellen Rechnungsbedingungen nicht rechtzeitig reklamiert worden sind, wird davon ausgegangen, dass die Rechnung, sowie die aktuellen Rechnungsbedingungen, stillschweigend angenommen worden sind.
 11. Im Fall einer Anfechtung sind ausschließlich die Gerichte des Turnhouter Bezirks, einschließlich des Amtsgerichts in Arendonk, zustĂ€ndig.